Wettelijke vermeldingen

De site Rehalto.com (hierna de Site), toegankelijk via het adres www.rehalto.com, behoort tot het bedrijf Rehlato (hierna het Bedrijf), naamloze vennootschap met kapitaal van 600.000 €, ingeschreven in het handelsregister van Parijs onder het nummer 417 934 544, en met maatschappelijke zetel in 71 boulevard National, 92 250 La Garenne Colombes.

Elke Gebruiker van de Site kan contact opnemen met het Bedrijf en met name met de webmaster  via de volgende gegevens:

Telefoonnummer: 0033 (0)1 55 04 84 30
Verantwoordelijke uitgever: Christian Mainguy
E-mailadres: info.fr@a2hosted.com

De ontwikkeling en het onderhoud van de Site worden uitgevoerd door het bedrijf RDLUX SA, hierna Vansken, naamloze vennootschap met kapitaal van 31.000 €, met maatschappelijke zetel in Hermès 7, ZA du Bourmicht, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder het nummer B 82 982.

E-mailadres contact: info.fr@a2hosted.com

De huidige gebruiksvoorwaarden en het charter van bescherming van gegevens, hebben als doel om het beste gebruik van de Site te garanderen, met daarbij het respect voor de rechten van iedereen, waaronder het recht op privacy en op de intellectuele eigendom.

1. Gebruiksvoorwaarden van de Site.

De Site heeft als doelstelling: Rehalto en haar aanbiedingen voorstellen.

De toegang tot de Site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de voorwaarden die hierna worden bepaald. Door de Site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de huidige gebruiksvoorwaarden en geeft hij aan ze te zullen respecteren.

Het Bedrijf informeert de gebruikers dat de huidige voorwaarden op elk moment kunnen worden aangepast. Elke wijziging zal op de Site worden gepubliceerd en elke gebruiker die na de publicatie van de wijziging, nog naar de Site gaat, wordt verondersteld de wijzigingen te hebben aanvaard.

a. Intellectuele eigendom

De inhoud van de Site, inclusief maar niet beperkt tot logo’s, merken, foto’s op de Site www.rehalto.com is beschermd door de rechten op intellectuele eigendom, of op een andere wettelijke bepaling die van toepassing is in onderhavig geval. Het Bedrijf beschikt over alle rechten betreffende de uitsluiting van de inhoud die uitdrukkelijk aan anderen wordt toegekend.

De reproductie, verdeling, aanpassing van logo’s, merken en andere inhoud op de Site, elementen die eigendom zijn van het Bedrijf, is verboden zonder toestemming, of het nu voor commerciële of niet-commerciële doeleinden is.
De gebruikers mogen de inhoud van de Site enkel reproduceren als de doelstelling is om te informeren, en dit binnen een strikt privékader, tenzij anders vermeld.

Het Bedrijf respecteert de rechten van intellectuele eigendom van derden, en alle wettelijke geldende bepalingen voor de bescherming van de belangen van derden. Het Bedrijf neemt alle maatregelen die het ter beschikking heeft om ervoor te zorgen dat de Site geen schade berokkent aan beschermde rechten.

Als u toch denkt dat de Site een van uw beschermde rechten schaadt, dan kan het Bedrijf overgaan tot de verwijdering van de betrokken inhoud, via de verantwoordelijke uitgever, nadat het de schriftelijke melding heeft ontvangen van de houder van de auteursrechten, behoorlijk vastgesteld, op de hieronder vermelde gegevens.

b. Link naar andere websites

De Site bevat links naar de websites www.vae-solis.com, www.mozartconsulting.fr en www.grouperhm.com. Door op een van deze links te klikken wordt de gebruiker van de Site automatisch doorverwezen naar deze sites die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en dus niet aan de huidige.

De Site kan links naar andere websites bevatten. Wij beheren deze andere sites niet en kunnen niet letten op de inhoud ervan of deze controleren.  U moet dus zelf goed controleren welke verbintenissen er horen bij elke blog/ website die u bezoekt. Wij hebben namelijk geen controle op de praktijken van die sites, inzake het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, het respect op privacy, ook al hebben deze sites een link met de Site. U moet dus zelf de verbintenissen van het Bedrijf controleren inzake het recht op privacy, maar u moet ook de verbintenissen van elke blog of site controleren die een link hebben met de Site, en controleer dat u enkel sites gebruikt waarvan u de inhoud en de gebruiksregels aanvaardt.

Het Bedrijf wijst elke aansprakelijkheid af betreffende alle links die op externe sites staan en naar de Site verwijzen. De Site kan niet worden geassocieerd met de site waar deze link op staat en met de inhoud ervan wegens gebrek aan uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf.

c. Aansprakelijkheid

Het Bedrijf werkt regelmatig de inhoud en beschikkingen bij op de Site om zo de toegang tot en het gebruik van de Website in de best mogelijke omstandigheden aan te kunnen bieden aan de gebruiker.

Het Bedrijf kan echter de actualiteit, volledigheid en juistheid van de inhoud op de Site niet garanderen. Het Bedrijf raadt de gebruiker aan om, voor gebruik van de site, de inhoud te controleren, met name via de contactgegevens. In elk geval doet het Bedrijf afstand van alle aansprakelijkheid over het gebruik dat de gebruiker van de inhoud kan maken, een gebruik dat beperkt is tot de bepalingen van artikel “intellectuele eigendom van de Site”.

De gebruiker is zich terdege bewust dat de inhoud op de Site ter informatie wordt gegeven.

Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om op eender welk moment wijzigingen aan te brengen op de site als zij dat nodig acht, en kan dus niet garanderen aan de gebruiker dat de gehele Site op eender welk moment toegankelijk zal zijn, zonder onderbreking, in alle veiligheid en zonder storingen.

De wijzigingen kunnen slaan op de aard of de omvang van de beschikbare diensten. Het Bedrijf nodigt de gebruiker uit om de inhoud te controleren bij de verantwoordelijke uitgever op het hierboven vermelde adres.

De Site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor last of schade die werd veroorzaakt tegenover de gebruiker, door acties van derden die via een oneerlijk technisch middel, de informatie hebben gebruikt van op de Site. Het Bedrijf garandeert echter om al haar middelen in te zetten om dergelijke acties te bestrijden, maar het Bedrijf is beperkt door de verplichtingen die inherent zijn aan het internet.

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die werd geleden door de kwaliteit van het internet en/of van de technische configuraties.

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wet Informatique et Libertés (Franse wet op computergebruik en vrijheden) van 6 januari 1978 en elk geschil inzake hun toepassing en interpretatie moet voor de bevoegde rechtbank van Parijs worden gebracht.

2. Charter van bescherming van privacy

Het doel van het charter is om de gebruiker te informeren over de informatie die kan worden verzameld en over hoe die kan worden gebruikt. U wordt ook geïnformeerd over uw rechten op uw persoonlijke gegevens.
Respect op privacy omvat het recht op de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die worden verzameld via alle modules waarbij persoonlijke informatie moet worden ingevuld.

De communicatie van persoonlijke gegevens is geen voorwaarde om toegang te krijgen tot de Site of aan een van de partijen. Bovendien wordt er, terwijl u surft op de Site, niets van uw persoonlijke informatie verzameld zonder dat u het weet.

De informatie die wij over u willen verzamelen hebben te maken met uw deelname aan de Site waarvoor het formulier moet worden ingevuld. De gegevens die vermeld worden in die formulieren worden enkel verwerkt nadat u uw goedkeuring heeft gegeven, met name tijdens het valideren van de formulieren.

Deze formulieren vragen dat u vrijwillig de volgende persoonlijke gegevens invult:
– naam;
– voornaam;
– bedrijf;
– status;
– adres;
– telefoon;
– e-mail;
– gebruikersnaam en wachtwoord voor beperkte toegang.

De gegevens betreffende de gebruikers, vermeld in de bovenvernoemde formulieren, worden enkel gebruikt voor externe communicatie zoals voordien reeds vermeld, en in dat opzicht zullen ze worden doorgestuurd naar het Bedrijf door de verantwoordelijke uitgever en naar Vanksen, die instaat voor het onderhoud van de Site, met uitsluiting van alle andere personen.
Het Bedrijf verbindt er zich toe dat het de gegevens die zo werden verzameld niet zal gebruiken voor commerciële doeleinden en ze enkel te bewaren om een doeltreffende communicatie te garanderen, in het kader van de werking van de site en volgens de wensen van de gebruiker.

De persoonlijke gegevens die via de formulieren werden verzameld, worden ook gebruikt door de bovenvernoemde bedrijven voor puur technische doeleinden, om het goede beheer van de Site te garanderen, de goede werking van de modules, en om de nodige communicatie mogelijk te maken met de gebruikers, die namelijk een antwoord op een bericht hebben gevraagd, of de inschrijving op de nieuwsbrief.

Betreffende de geldende wetgeving, en met name de wet Informatique et Libertés (Franse wet op computergebruik en vrijheden) van 6 januari 1978, geniet elke gebruiker die zijn persoonlijke gegevens communiceert via een van de vernoemde formulieren, van :
1. recht op toegang: u kunt uw gegevens raadplegen en hun juistheid controleren;
2. recht op verbetering: als uw gegevens onjuist zijn kunt u eisen dat ze worden verbeterd, aangevuld of verwijderd;
3. recht op schrapping; u kunt eisen dat uw gegevens worden gewist.

U kunt deze rechten uitoefenen door een eenvoudig schriftelijk verzoek per mail te sturen naar het adres info.fr@a2hosted.com of per geschreven post naar het Bedrijf op het adres dat voordien in dit document werd vermeld.

Het Bedrijf neemt alle nodige maatregelen om de persoonlijke gegevens van de deelnemers te beschermen tegen diefstal of niet toegestane toegang.

Het Bedrijf bekommert zich ook om de beveiliging van de gegevens die door minderjarigen werden gegeven.
In onze formulieren kunnen minderjarige gebruikers gevraagd worden om gegevens over zichzelf in te voeren. U moet weten dat het niet onze bedoeling is om spontaan e-mails te sturen naar minderjarigen, namelijk zonder dat ze om onze tussenkomst hebben gevraagd.
Omdat het niet mogelijk is de meerderjarigheid te controleren van de gebruikers die onze formulieren invullen, vraagt het Bedrijf aan elke ouder/voogd om contact op te nemen met de verantwoordelijke uitgever om te vragen om gegevens te wissen die door hun kinderen, voor wie zij verantwoordelijk zijn, werden gegeven.

Het gebruik van cookies

Zoals veel andere websites, kunnen wij “cookies” gebruiken om de informatie betreffende het gebruik van de site te verzamelen en te bewaren. De cookies zijn ontworpen om ons te helpen u te herkennen als vroegere gebruiker van de Site om u zo de meest aan uw profiel aangepaste dienst te kunnen bieden, en om ervoor te zorgen dat u steeds met meer plezier de Site opnieuw bezoekt.

De cookies die we gebruiken halen geen persoonlijke informatie van uw harde schijf, die u kan identificeren op een andere wijze dan via cookies, er worden ook geen virussen overgebracht. De cookies maken het mogelijk om bijvoorbeeld de startpagina persoonlijker te maken, door de voorkeuren te bewaren die u heeft ingevoerd tijdens uw vorig bezoek aan onze Site. Ze kunnen uw wachtwoord beveiligen, de rubrieken van de Site die u heeft bezocht identificeren of nog, de evolutie van uw voorkeuren opvolgen. Onze cookies kunnen eventueel een domeinnaam verzamelen en uw weg volgen via onze webpagina’s.

We gebruiken de cookies enkel om de informatie te verzamelen die in dit charter werd vermeld, en op geen enkele manier, persoonlijke of nominatieve informatie die u kan identificeren zonder uw toestemming.

Om uw interesse voor de verschillende rubrieken van onze Site te meten, behouden wij ons het recht voor om de gedragingen van de gebruikers van de Site te analyseren. Alle informatie die bij deze gelegenheid wordt verzameld, zal enkel worden gebruikt om de inhoud van de Site te verbeteren, om het plezier van de surfers te vergroten en om de inhoud en/of de voorstelling van de pagina’s persoonlijker te maken.

U kunt de instellingen van de cookies aanpassen. In de configuratie van uw browser kunt u: cookies aanvaarden, een waarschuwing krijgen tijdens activering van een cookie, of cookies weigeren. Het is echter wel mogelijk dat u in dat laatste geval problemen ondervindt tijdens het surfen op de Site.

© Rehalto – 2016